Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння - Генеральний директор       Турчин Леонiд Аркадiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ"
2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
13416334
4. Місцезнаходження емітента
49600 Днiпропетровська область Кiровський мiсто Днiпро вулиця Сєрова, будинок 4
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(056)778-54-15 (056)778-54-15
6. Електронна поштова адреса емітента
sozidatel.dp.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у № 77 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"   24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.sozidatel.dp.ua в мережі Інтернет 24.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Емiтент не має посади корпоративного секретаря.
Розпорядженням № 35-КФ-С-О вiд 12 березня 2015 року НКЦПФР скасовано реєстрацiя випуску облiгацiй серiї А Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель", та анульовано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" вiд 13.02.2008 року № 122/2/08. Облiгацiї серiї А. Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй даної серiї в повному обсязi спрямованi на фiнансування робiт з будiвництва житлового будинку розташованого за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Тополина, 7.
Розпорядженням № 46-КФ-С-О вiд 27 березня 2015 року НКЦПФР скасовано реєстрацiя випуску облiгацiй серiї В Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель", та анульовано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" вiд 13.02.2008 року № 123/2/08. Облiгацiї серiї В. Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй даної серiї в повному обсязi спрямованi на фiнансування робiт з будiвництва житлового будинку розташованого за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Д.Кедрiна в районi будинку 55, 3 черга будiвництва, секцiї 4,5.
Iншi цiннi папери Товариство не емiтувало.
Будь-якi похiднi цiннi папери - вiдсутнi.
Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.
Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Емiтент за звiтнiй перiод не брав участь у створеннi юридичних осiб.
Емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
Емiтент не замiнював управителя (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Керуючий iпотекою вiдсутнiй (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Трансформацiя (перетворення) iпотечних активiв не вiдбувалась (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв не вiдбувались (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Iпотечне покриття вiдсутнє (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Емiтент не замiнював фiнансову установу, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ.
В основних вiдомостях про емiтента зазначена серiя i номер Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серія ААБ, № 482745
3. Дата проведення державної реєстрації
13.04.1995
4. Територія (область)
Днiпропетровська область
5. Статутний капітал (грн)
41224253.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
305
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
81.10 КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ
68.32 УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ЗА ВИНАГОРОДУ АБО НА ОСНОВІ КОНТРАКТУ
10. Органи управління підприємства
-Загальні збори Акціонерів;
-Правління;
-Генеральний Директор
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26005428373
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк "України"
5) МФО банку
305675
6) Поточний рахунок
2600401507
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності№ 7-Л09.03.2016Державна архітектурно-будівельна інспекція України22.02.2021
ОписПісля закінчення терміну дії ліцензії, емітент має намір продовжити термін дії ліцензії.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"Уповноважене рейтингове агенство07.09.2012uaB

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний Директор-Голова Правління
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Турчин Леонід Аркадійович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 115831 27.06.2003 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
4) Рік народження**
1946
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014 3 (три) роки
9) Опис
До компетенцiї Голови правлiння -Генерального директора Товариства вiдноситься: - без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї, представляти його в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном з питань, що вiдносяться до його компетенцiї; - розпорядження усiм майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; - укладення правочинiв на суму, що не перевищує 5 000 000,00 (п'ять мiльйонiв) гривень; - видання довiреностей в межах його повноважень, прийняття рiшень про закордоннi вiдрядження; - вiдкриття в банках поточних та iнших рахункiв; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Правлiнню квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв. - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї пiсля затвердження; - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку; - укладення та виконання колективного договору; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - призначення заступникiв Генерального директора Товариства з окремих питань, якi стосуються поточної дiяльностi Товариства; - найом та звiльнення працiвникiв Товариства, укладання трудових угод, в тому числi контрактiв з працiвниками Товариства; - вжиття заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства, призначення дисциплiнарних стягнень та притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; - видача вказiвок, розпоряджень, видання наказiв, обов'язкових для всiх працiвникiв Товариства; - затвердження внутрiшнiх нормативних документiв щодо дiяльностi Товариства; - органiзовує здiйснення вiйськового облiку Товариства; - здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства в межах його повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - не має. Протягом звітного року винагороди в тому числі в натуральній формі не отримував. Заробітна плата за рік склала - 258 023,31 грн. Згiдно з Протоколом № 1/2014 чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, обрано Головою правлiння строком на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член Правління
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрков Олександр Станіславович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 000038 31.07.2001 Управлінням МВС України в Дніпропетровській області
4) Рік народження**
1955
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014 3 (три) роки
9) Опис
Компетенцiя членiв правлiння: - приймає участь у розробцi рiчного бюджету та стратегiї дiяльностi товариства; - приймає участь в роботi виконавчого органу при прийняттi рiшень з питань поточної дiяльностi, затвердження планiв роботи, укладання угод; - здiйснення управлiнням поточною дiяльнiстю товариства з окремих напрямкiв; - вирiшення iнших питань, вiднесених Статутом до компетенцiї виконавчого органу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - не має. Протягом звітного року винагороди в тому числі в натуральній формі не отримував. Заробітна плата за рік склала - 134 370,51 грн. Згiдно з Протоколом № 1/2014 чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, Юркова Олександра Станiславовича обрано членом правлiння строком на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член Правління
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлінський Володимир Євгенович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 488502 21.02.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
4) Рік народження**
1963
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Генерального директора з виробництва Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014 3 (три) роки
9) Опис
Компетенцiя членiв правлiння: - приймає участь у розробцi рiчного бюджету та стратегiї дiяльностi товариства; - приймає участь в роботi виконавчого органу при прийняттi рiшень з питань поточної дiяльностi, затвердження планiв роботи, укладання угод; - здiйснення управлiнням поточною дiяльнiстю товариства з окремих напрямкiв; - вирiшення iнших питань, вiднесених Статутом до компетенцiї виконавчого органу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - не має. Протягом звітного року винагороди в тому числі в натуральній формі не отримував. Заробітна плата за рік склала - 192 171,55 грн. Згiдно з Протоколом № 1/2014 чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, обрано членом правлiння строком на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член Правління
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ященко Світлана Сергіївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 027381 09.11.1995 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
4) Рік народження**
1969
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
5
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту економiки i розвитку Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014 3 (три) роки
9) Опис
Компетенцiя членiв правлiння: - приймає участь у розробцi рiчного бюджету та стратегiї дiяльностi товариства; - приймає участь в роботi виконавчого органу при прийняттi рiшень з питань поточної дiяльностi, затвердження планiв роботи, укладання угод; - здiйснення управлiнням поточною дiяльнiстю товариства з окремих напрямкiв; - вирiшення iнших питань, вiднесених Статутом до компетенцiї виконавчого органу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - не має. Протягом звітного року винагороди в тому числі в натуральній формі не отримувала. Заробітна плата за рік склала - 171 045,27 грн. Згiдно з Протоколом № 1/2014 чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, Ященко Свiтлану Сергiївну обрано членом правлiння строком на три роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член Правління
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлов Михайло Юрійович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 569990 01.07.1999 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
4) Рік народження**
1956
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний механiк Коопераративу "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
17.04.2015 2 (роки)
9) Опис
Компетенцiя членiв правлiння: - приймає участь у розробцi рiчного бюджету та стратегiї дiяльностi товариства; - приймає участь в роботi виконавчого органу при прийняттi рiшень з питань поточної дiяльностi, затвердження планiв роботи, укладання угод; - здiйснення управлiнням поточною дiяльнiстю товариства з окремих напрямкiв; - вирiшення iнших питань, вiднесених Статутом до компетенцiї виконавчого органу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - не має. Протягом звітного року винагороди в тому числі в натуральній формі не отримував. Заробітна плата за рік склала - 23 829,07 грн. Згiдно з Протоколом № 1/2015 чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" вiд 17.04.2015 року, Михайлова Михайла Юрiйовича обрано членом правлiння строком на два роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член Правління
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плескачевський Станiслав Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження**
1971
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014 3 (три) роки
9) Опис
Компетенцiя членiв правлiння: - приймає участь у розробцi рiчного бюджету та стратегiї дiяльностi товариства; - приймає участь в роботi виконавчого органу при прийняттi рiшень з питань поточної дiяльностi, затвердження планiв роботи, укладання угод; - здiйснення управлiнням поточною дiяльнiстю товариства з окремих напрямкiв; - вирiшення iнших питань, вiднесених Статутом до компетенцiї виконавчого органу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Згiдно з Протоколом № 1/2014 чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" вiд 11.04.2014 року, у зв'язку iз спливом строку на який обиралося правлiння, Плескачевського Станiслава Анатолiйовича переобрано членом правлiння строком на три роки. Згiдно з Протоколом № 1/2016 чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" вiд 15.04.2016 року - звільнено з посали Члена Правління.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аносова Ірина Вікторівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 453703 30.12.1996 Індустріальним РВ ДМУ УМВ України в Дніпропетровській області
4) Рік народження**
1971
5) Освіта**
Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель".
6) Стаж роботи (років)**
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
01.10.2012 безстроково
9) Опис
Головний бухгалтер Товариства, адмiнiстративно пiдпорядковується безпосередньо Генеральному директору, несе вiдповiдальнiсть i користується правами, встановленими чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми документами. Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера: - Органiзує та контролює роботу свого вiддiлу; - Виконує роботу з введення бухгалтерського облiку майна, зобовязань та iнш.; - Приймає участь у у розробцi та здiйсненню заходiв з дотримання фiнансової дисциплiни та рацiональному використанню ресурсiв; - Контролює документообiг по вiдповiдним напрямкам бухгалтерського облiку й iнше. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - не має. В даний час займає посаду Головного бухгалтера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель" (Україна) ( код за ЄДРПОУ 33771359) мiсцезнаходження: 49000, Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпро, проспект Карла Маркса, 89 за сумiсництвом.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний Директор-Голова ПравлінняТурчин Леонід АркадійовичАН 115831 27.06.2003 Жовтневим РВ ДМУ УМВС УКраїни в Дніпропетровській області9072352.20073120549907233020
Член ПравлінняМихайлов Михайло ЮрійовичАК 569990 01.07.1999 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області292720.071006744500292720
Усього9365072.271737949999072330292740

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IДЕАЛТРЕЙД"3941191849000 Днiпропетровська область Кiровський мiсто Днiпро вулиця Сєрова, будинок 44000000097.030260317876040000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загаль-ної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
0000000
Усього4000000097.030260317876040000000000

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення15.04.2016
Кворум зборів**99.96
ОписПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 1.Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. 3.Звiт Правлiння Товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р. 5.Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк. 6.Припинення повноважень члена Правлiння. 7.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.05.2010245/1/10Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA4000076426Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi1.004092425340924253.0099.272273000000
ОписАкції не проходили процедуру лістингу. Мета емісії - збільшення статутного капіталу. Спосіб розміщення - закритий
25.05.2010246/1/10Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA4000076434Акція привілейована бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi1.00300000300000.000.727726000000
ОписАкції не проходили процедуру лістингу. Мета емісії - збільшення статутного капіталу. Спосіб розміщення - закритий

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 23602 20659 0 0 23602 20659
будівлі та споруди 18918 16452 0 0 18918 16452
машини та обладнання 3089 2791 0 0 3089 2791
транспортні засоби 815 772 0 0 815 772
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 780 644 0 0 780 644
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 23602 20659 0 0 23602 20659
Опис -
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 117531 123857
Статутний капітал (тис. грн.) 41224 41224
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 41224 41224
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(117531.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(41224.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ891.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
0.000.000
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х891.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ362.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язанняХ12886.00ХХ
Усього зобов'язаньХ14139.00ХХ
Опис
6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
15.04.201618.04.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2015 1 0
3 2016 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть):

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть):

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів 0
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів 0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада не створена

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Відсутні

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Ні Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Генеральний директор

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Зовнішній аудитор

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревізійна комісія не створена

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 13416334
Територія ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 12101
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 305
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 49600 Днiпропетровська область мiсто Днiпро вулиця Сєрова, будинок 4, т.(056) 778-54-15
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
10006467
первісна вартість1001153159
накопичена амортизація10028992
Незавершені капітальні інвестиції100518231823
Основні засоби10102360220659
первісна вартість10114512642657
знос10122152421998
Інвестиційна нерухомість1015----
Довгострокові біологічні активи1020----
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030----
інші фінансові інвестиції10352279616276
Довгострокова дебіторська заборгованість1040----
Відстрочені податкові активи1045795795
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I10954908039620
II. Оборотні активи
Запаси
11006550358680
Виробничі запаси110162026932
Незавершене виробництво11025668349107
Готова продукція1103128151
Товари110424902490
Поточні біологічні активи1110----
Векселі одержані112017377350
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112566179520
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
113021159074
з бюджетом1135870297
у тому числі з податку на прибуток1136--64
Інша поточна дебіторська заборгованість115549894476
Поточні фінансові інвестиції1160----
Гроші та їх еквіваленти1165613890
Готівка11664815
Витрати майбутніх періодів1170----
Інші оборотні активи119020701763
Усього за розділом II11958451492050
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----
Баланс1300133594131670


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
14004122441224
Капітал у дооцінках1405----
Додатковий капітал1410----
Резервний капітал141570386963
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14207559569344
Неоплачений капітал1425----
Вилучений капітал1430----
Усього за розділом I1495123857117531
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500----
Довгострокові кредити банків1510----
Інші довгострокові зобов'язання1515----
Довгострокові забезпечення1520--8
Цільове фінансування1525----
Усього за розділом II1595--8
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600----
Векселі видані1605891891
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610----
товари, роботи, послуги161512413477
розрахунками з бюджетом162094268
у тому числі з податку на прибуток1621----
розрахунками зі страхування162512294
розрахунками з оплати праці1630594959
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами163529684290
Поточні забезпечення1660----
Доходи майбутніх періодів1665----
Інші поточні зобов'язання169038274152
Усього за розділом IІІ1695973714131
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700----
Баланс1900133594131670

Голова правління - Генеральний директор Турчин Леонід Аркадійович
Головний бухгалтер Аносова Ірина Вікторівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 |01 |01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 13416334
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 20007279937215
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(72646)(36871)
Валовий:  
     прибуток 
2090153344
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 212038813162
Адміністративні витрати 2130(7362)(7078)
Витрати на збут2150(250)(190)
Інші операційні витрати 2180(3218)(436)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190----
     збиток  2195(6796)(4198)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 22209261186
Інші доходи 224014--
Фінансові витрати 2250(--)(--)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(10)(23)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290----
збиток2295(5866)(3035)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-385-416
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350----
     збиток 2355(6251)(3451)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-6251-3451

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 48529 32934
Витрати на оплату праці 2505 12224 9279
Відрахування на соціальні заходи 2510 2697 2862
Амортизація 2515 2386 2584
Інші операційні витрати 2520 7790 4679
Разом 2550 73626 52338

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 -- --
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 ----
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -- --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ----
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Голова правління - Генеральний директор Турчин Леонід Аркадійович
Головний бухгалтер Аносова Ірина Вікторівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 |01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 13416334
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
30005210130623
Повернення податків і зборів3005----
у тому числі податку на додану вартість3006----
Цільового фінансування30109472
Надходження від отримання субсидій, дотацій3011--361
Надходження авансів від покупців і замовників30153316814721
Надходження від повернення авансів302070223
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025295329
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035176
Надходження від операційної оренди304017981865
Інші надходження30952068260
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(76312)(41295)
Праці3105(9621)(7113)
Відрахувань на соціальні заходи3110(2712)(3120)
Зобов'язань з податків і зборів3115(8915)(4075)
Зобов'язання з податку на прибуток3116(64)(195)
Зобов'язання з податку на додану вартість3117(3709)(1750)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(5142)(2130)
Витрачання на оплату повернення авансів3140(30)(36)
Витрачання на оплату цільових внесків3145(154)(72)
Інші витрачання3190(1571)(289)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-9704-7901
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
32006520--
необоротних активів32051860230
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів32209261186
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(--)(89)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності329593061327
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305750--
Інші надходження3340--236
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик3350----
Сплату дивідендів3355(75)(75)
Інші платежі3390(--)(1115)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395675-954
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400277-7528
Залишок коштів на початок року34056138141
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410----
Залишок коштів на кінець року3415890613

Голова правління - Генеральний директор Турчин Леонiд Аркадiйович
Головний бухгалтер Аносова Iрина Вiкторiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 13416334
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2016 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року400041224----703875595----123857
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року409541224----703875595----123857
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100---------6251-----6251
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200-------75-------75
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295-------75-6251-----6326
Залишок на кінець року430041224----696369344----117531

Голова правління - Генеральний директор Турчин Леонiд Аркадiйович
Головний бухгалтер Аносова Iрина Вiкторiвна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)Аудиторська фірма "ФІНАНСИСТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)21860250
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 60, к.27
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України0402
26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів317/4


26.01.2001
21.11.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2016 рік
Думка аудитораУмовно-позитивна