Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Стародубцева Галина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВО - БУДIВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ"
2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33771359
4. Місцезнаходження емітента
49000 Днiпропетровська область м. Днiпропетровськ пр. Карла Маркса, буд. 89
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(056) 370-38-15 (0562) 32-30-30
6. Електронна поштова адреса емітента
finance@sozidatel.dp.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 80 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку   27.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці fsc.sozidatel.dp.ua в мережі Інтернет 27.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
34. Примітки Товариство не одержувало лiцензiї на окремi види дiяльнiстi та не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Пiдприємство участi у створеннi юридичних осiб не приймало, не здiйснювало емiссiю цiнних паперiв крiм цiльових облiгацiй.
Пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
Емiтент не замiнював управителя (пiдприємтсво не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Керуючий iпотекою вiдсутнiй (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Трансформацiя (перетворення) iпотечних активiв не вiдбувалась (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв не вiдбувались (пiдприємтсво не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Iпотечне покриття вiдсутнє (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Емiтент не замiнював фiнансову установу, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Не має посади корпоративного секретаря, промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСБО не складає.
Ревiзiйна комiсiя та наглядова рада - не обранi.
Депозитарною установою не користуємося.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО 416139
3. Дата проведення державної реєстрації
11.10.2005
4. Територія (область)
Днiпропетровська область
5. Статутний капітал (грн)
40000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.10 КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Органи управління підприємства
Загальні збори учасників, Дирекція очолювана директором. Ревізійна комісія та наглядова рада - не обрані.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку
300023
3) Поточний рахунок
26004000080056
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) Поточний рахунок
-
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтiнг"Уповноважене рейтингове агенство03.02.2011вiдiзваний

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фурман Дiана БорисiвнаАН 612833 22.06.2007 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 1.000000000000
Турчин Леонiд АркадiйовичАН 115831 27.06.2003 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 99.000000000000
Усього100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стародубцева Галина Олександрівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 910814 20.06.2000 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
4) Рік народження**
1963
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту нерухомості Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
д/н
9) Опис
Призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-будівельний центр "Созидатель" протоколом № 2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансово-будівельний центр "Созидатель" з "02" квітня 2011 року . Загальний стаж керівної роботи 12 років. Посад на інших підприємтсвах Директор не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у складі посадових осіб не було. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за виключно тих, які віднесені до виключної крмпетенції зборів учасників. Директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання його рішень. Директор зобов'язаний: - діяти від імені Товариства у межах, передбачених чинним законодавством і Статутом товариства; - відповідати за дотримання Статуту і внутрішніх документів, що регламентують роботу Товариства; - відповідати за дотримання прав учасників і членів трудового колективу, визначених Статутом і іншими внутрішніми документами Товариства; - спирияти успішній діяльності Товариства; - відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства і нести відповідальність за її розголошення; - виконувати дії по управлінню справами Товариства виключно в межах повноважень, наданих Статутом.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аносова Ірина Вікторівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 453703 30.12.1996 Індустіальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
4) Рік народження**
1971
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2005 року по березень 2006 року займала посаду Головний бухгалтер - КУП "Дніпродорсервіс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
02.12.2012 безстроково
9) Опис
Загальний стаж керівної роботи 12 років. Займає посаду з моменту заснування. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у складі посадових осіб не було. Головний бухгалтер Товариства адміністративно підпорядкований директору. Головний бухгалтер товариства: - організовує та контролює роботу свого відділу; - виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань та ін.; - приймає участь у розробці та здійсненні заходів з дотримання фінансової дисціпліни та раціональному використанні ресурсів; - здійснює прийом та контроль первинної документації по відповідним напрямкам бухгалтерського обліку; В данний час займає посаду головного бухгалтера ТОВ "ФБЦ"Созидатель" за сумісництвом
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ21860250
Місцезнаходження49000 Днiпропетровська область м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького, буд. 60, к.27
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності0402
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа26.01.2001
Міжміський код та телефон(0562) 788-87-45
Факс(0562) 788-87-45
Вид діяльностіАудиторська діяльність
ОписПідприємство користується послугами аудитора, на умовах укладеного договору про обслуговування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30370711
Місцезнаходження04071 м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностісерія АЕ, № 271467
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа03.03.2015
Міжміський код та телефон(044)591-04-04
Факс(044) 482-52-07
Вид діяльностіНадання послуг у галузі технічного захисту інформації
ОписПідприємство користується послугами депозитарію на умовах укладеного договору. Депозитарною установою не користуємося

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) Процентні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/н 0.00 0д/н0.000.0000000000000.00д/н
Опис
2) Дисконтні облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/н 0.00 0д/н0.00д/н
Опис
3) Цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27.04.2006179/2/06Державна комсія з цінних паперів та фондового ринку 30.40 600590Бездокументарнi iменнi18257936.00Облігації серії G. Фінансові ресурси залучені від продажу облігацій даної серї в поному обсязі спрямовані на фінансування робіт з будівництва житлового будинку розташованого за адресою : місто Дніпропетровськ, в районі вулиці Космічна та вулиці Мандриківська (друга черга).16.07.2009
ОписОблігації серії G. Фінансові ресурси залучені від продажу облігацій даної серї в поному обсязі спрямовані на фінансування робіт з будівництва житлового будинку розташованого за адресою : місто Дніпропетровськ, в районі вулиці Космічна та вулиці Мандриківська (друга черга). Облігації не проходили процедуру лістингу/делістингу. Спосіб розміщення - відкритий. На фондовому ринку купля-продаж цінних паперів не здійснювався. Додаткової емісії не було. Дострокове погашення не було.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель" засновано вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв вiд 05 жовтня 2005 року. 11 жовтня 2005 року Товариство було офiцiйно зареєстровано та внесено до ЕДРПОУ. За час iснування Товариство здiйснило випуски iменних цiльових облiгацiй з метою iнвестування коштiв отриманих вiд продажу облiгацiй у будiвництво житлових будинкiв споруджуваних Приватним акцiонерним товариством "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб): 4.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб)- 1 осiб;
На умовах не повного робочого дня працює 1 особи.
Фонд оплати працi: - 192 159,69 грн.
Фонд оплати працi вiдносно попереднього року - збiльшився.
Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв не має.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель" була прийнята наказом по пiдприємству, згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та вимогам чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Класифiкацiя та оцiнка активiв з бухгалтерського облiку, нарахування зносу на основнi засоби провадиться згiдно з нормами податкового законодавства з дотриманням схвалених НКЦПФР методичних рекомендацiй з бухгалтерської звiтностi. Структура власного капiталу вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. Власний капiтал утворюється згiдно з законодавством та використовується за своїм призначенням.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основною дiяльнiстю Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель" являється iнвестування коштiв у будiвництво житлових будинкiв, якi будуються Приватним акцiонерним товариством "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель"., на територiї м. Днiпропетровська та Днiпропетровської областi. Клiєнтами товариства є фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти. Ринком збуту Емiтента є ринок первинного житла м. Днiпропетровська та Днiпропетровської областi. Цiнова полiтика знаходиться на середньому рiвнi i конкурує з основними представниками цього сегменту
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Основнi засоби вiдображаються у звiтностi за фактичними цiнами придбання з урахуванням витрат на доставку та встановлення. Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з вимогами податкового законодавства. Товариство iнвестує кошти у житлове будiвництво.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
Правочинiв з власниками iстотної участi, посадовими та афiлiйованими особами не укладалося.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
До основних засобiв входять нежитлова будiвля розташована за адресою: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, проспект КАРЛА МАРКСА, 89., комп'ютери, комплектуючi, телефони, меблi, якi є власнiстю Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель", i якi знаходяться у примiщеннi будiвлi за адресою: 49000, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, проспект КАРЛА МАРКСА, 89.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель", не орендує основнi засоби.
Основних засобiв невиробничого призначення Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель" не має.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель", планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не має.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть товариства, є: полiтична та економiчна нестабiльнiсть в країнi; економiчна криза у галузi будiвництва, пiдвищення цiн на будiвельнi матерiали.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафнi санкцiї за порушення законодавства не накладались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється згiдно iз законодавством України.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Пiдприємством укладенi численнi договори з фiзичними та юридичними особами.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Протягом 2017 року Товариство планує здiйснити погашення цiльових облiгацiй.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Емiтент за звiтний рiк не вiв полiтики щодо дослiджень та розробок.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Обмежень на використання основних фондiв та iншого майна Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель" не має.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3403 3165 0 0 3403 3165
будівлі та споруди 3380 3142 0 0 3380 3142
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 23 23 0 0 23 23
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3403 3165 0 0 3403 3165
Опис
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1692 1704
Статутний капітал (тис. грн.) 40 40
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 40 40
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(1692.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(40.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
Зобов'язання за цінними паперамиХ18258.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х18258.00ХХ
зобов'язання за цiльовими облiгацiями19.05.200618258.000.00016.07.2009
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ2.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язанняХ606.00ХХ
Усього зобов'язаньХ18866.00ХХ
ОписТовариство кредитiв не брало. Фiнансова допомога на зворотнiй основi Пiдприємству не надавалась.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 33771359
Територія ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 12101
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА за КВЕД 68.10
Середня кількість працівників 4
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 49000 Днiпропетровська область Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ пр. Карла Маркса, буд., т.(056) 370-38-15
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000----
первісна вартість1001----
накопичена амортизація1002----
Незавершені капітальні інвестиції1005----
Основні засоби101032232896
первісна вартість101134033165
знос1012180269
Інвестиційна нерухомість1015----
Довгострокові біологічні активи1020----
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030----
інші фінансові інвестиції103544
Довгострокова дебіторська заборгованість1040----
Відстрочені податкові активи1045----
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I109532272900
II. Оборотні активи
Запаси
1100----
Поточні біологічні активи1110----
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125852568
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130----
з бюджетом11353872556
у тому числі з податку на прибуток1136----
Інша поточна дебіторська заборгованість115540335043
Поточні фінансові інвестиції11601132511325
Гроші та їх еквіваленти116511166
Рахунки в банках1167--166
Витрати майбутніх періодів1170----
Інші оборотні активи1190----
Усього за розділом II11952009317658
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----
Баланс13002332020558


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
14004040
Капітал у дооцінках1405----
Додатковий капітал1410----
Резервний капітал141511
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142016631651
Неоплачений капітал1425----
Вилучений капітал1430----
Усього за розділом I149517041692
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
150022
Довгострокові кредити банків1510----
Інші довгострокові зобов'язання1515----
Довгострокові забезпечення1520--7
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521--7
Цільове фінансування1525----
Усього за розділом II159529
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600----
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
16101825818258
товари, роботи, послуги1615854568
розрахунками з бюджетом1620--19
у тому числі з податку на прибуток1621----
розрахунками зі страхування162523
розрахунками з оплати праці1630109
Поточні забезпечення1660----
Доходи майбутніх періодів1665----
Інші поточні зобов'язання16902490--
Усього за розділом IІІ16952161418857
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700----
Баланс19002332020558

Директор Стародубцева Галина Олександрівна
Головний бухгалтер Аносова Ірина Вікторівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 |01 |01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 33771359
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 20001314240
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(155)(--)
Валовий:  
     прибуток 
20901159240
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 2120----
Адміністративні витрати 2130(399)(379)
Витрати на збут2150(88)(77)
Інші операційні витрати 2180(26)(10)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190646--
     збиток  2195(--)(226)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 222085--
Інші доходи 22408--
Фінансові витрати 2250(--)(--)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(737)(--)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
22902--
збиток2295(--)(226)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-14-3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350----
     збиток 2355(12)(229)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-12-229

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 11 9
Витрати на оплату праці 2505 185 162
Відрахування на соціальні заходи 2510 41 41
Амортизація 2515 89 89
Інші операційні витрати 2520 187 165
Разом 2550 513 466

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 -- --
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 ----
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -- --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ----
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Директор Стародубцева Галина Олександрівна
Головний бухгалтер Аносова Ірина Вікторівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 |01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 33771359
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
30001874305
Повернення податків і зборів3005----
у тому числі податку на додану вартість3006----
Цільового фінансування3010----
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302585--
Інші надходження3095----
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(279)(84)
Праці3105(157)(127)
Відрахувань на соціальні заходи3110(42)(48)
Зобов'язань з податків і зборів3115(348)(65)
Зобов'язання з податку на прибуток3116(2)(31)
Зобов'язання з податку на додану вартість3117(243)(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(103)(--)
Витрачання на оплату авансів3135(--)(4)
Інші витрачання3190(978)(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195155-35
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів3205----
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(--)(--)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295----
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305----
Інші надходження3340----
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик3350----
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Інші платежі3390(--)(4)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395---4
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400155-39
Залишок коштів на початок року34051150
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410----
Залишок коштів на кінець року341516611

Директор Стародубцева Галина Олександрiвна
Головний бухгалтер Аносова Iрина Вiкторiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 33771359
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2016 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року400040----11663----1704
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року409540----11663----1704
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100---------12-----12
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295---------12-----12
Залишок на кінець року430040----11651----1692

Директор Стародубцева Галина Олександрiвна
Головний бухгалтер Аносова Iрина Вiкторiвна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)21860250
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, б.60, к. 27
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України0402
26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансово - Будівельний центр "Созидатель" за 2016 рік Акціонерам та керівництву ТОВ "ФБЦ "Созидатель" Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист" (код ЄДРПОУ 21860250, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,б.60, к.27) провели аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансово -Будівельний центр "Созидатель" (код ЄДРПОУ 33771359 , місцезнаходження: 49000 м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,б.89, дата державної реєстрації: 11.10.2005 р. (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2016 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудиторську перевірку проведено у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в Україні згідно до стандартів № 700 " Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності ", № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності Товариством, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансових звітів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством відповідно до принципів, встановлених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства. На думку аудитора: - розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до вимог П(С)БУ; - розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог П(С)БУ; - розкриття інформації про власний капітал в балансі товариства в повній мірі відповідає установчим документам і вимогам чинного законодавства України та П(С)БУ; - інформація про обсяг чистого прибутку в цілому розкрита в фінансовому звіти товариства і в усіх суттєвих аспектах відповідає П(С)БУ. Розкриття інформації стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів. Розкриття інформації стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало господарських операцій по іпотечних облігаціях. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Товариством не створено резерв сумнівних боргів, що є порушенням вимог П(С)БУ стосовно дебіторської заборгованості. В зв'язку з цім ми не змогли підтвердити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості та пов'язану з цім частину прибутку товариства. Вплив ціх питань на фінансову звітність є суттєвим, проте не всеохоплюючим. Тому ми не змогли підтвердити пов'язану з цими питаннями частину активів товариства, які могли б корегуватись. При цьому вважаємо, що управлінський персонал товариства відповідно використовує припущення про безперервність діяльності. Висловлення думки На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансову інформацію про стан Товариства на 31 грудня 2016 року, а також його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку і вимог чинного законодавства. Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2016 р., відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435- IV. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування Товариства. Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов'язані з наступним: з загальною економічною ситуацією в Україні; з політичною ситуацією в державі Україна; з можливим зміненням законодавства у сферах регулювання діяльності та оподаткування; з іншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлінський персонал відповідно оцінює припущення про безперервність діяльності. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму): Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист" свідоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фірм, виданого АПУ 26.01.2001 року дію якого подовжено до 26.11.2020 р. рішенням Аудиторської палати від 26.11.2016 р. № 317/4, місцезнаходження - м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, б.60, оф.27,т. 0562 7888745 Аудит проводився на підставі договору від "14 " грудня 2017р. № 12-14/17. "20" квітня 2017 р.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

Об'єкт розташований в районi вулицi Космiчної та вулицi Мандрикiвської(друга черга) мiста Днiпропетровська. Об'єкт введено до експлуатацiї.