Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Стародубцева Галина Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2017
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВО - БУДIВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
3. Код за ЄДРПОУ
33771359
4. Місцезнаходження
49000 м. Днiпро пр. Карла Маркса, буд. 89
5. Міжміський код, телефон та факс
(056)370-38-15 (0562)32-30-30
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2017
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці fsc.sozidatel.dp.ua в мережі Інтернет 24.07.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента: X
6. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
21. Примітки Емiтент не має лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
Пiдприємство участi у створеннi юридичних осiб не приймало, не здiйснювало емiссiю цiнних паперiв крiм цiльових облiгацiй.
Пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
Емiтент не замiнював управителя (пiдприємтсво не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Керуючий iпотекою вiдсутнiй (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Трансформацiя (перетворення) iпотечних активiв не вiдбувалась (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв не вiдбувались (пiдприємтсво не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Iпотечне покриття вiдсутнє (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Емiтент не замiнював фiнансову установу, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Не має посади корпоративного секретаря, промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСБО не складає.
Ревiзiйна комiсiя та наглядова рада - не обранi.
Депозитарною установою не користуємося.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО 416139
3. Дата проведення державної реєстрації
11.10.2005
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
40000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.10 КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Органи управління підприємства
Загальні збори учасників, Дирекція очолювана директором. Ревізійна комісія та наглядова рада - не обрані.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку
300023
3) Поточний рахунок
26004000080056
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) Поточний рахунок
-

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стародубцева Галина Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 910814 20.06.2000 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження**
1963
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор департаменту нерухомостi Приватного акцiонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель"
8) Опис
Призначено на посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель" протоколом № 2 загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансово-будiвельний центр "Созидатель" з "02" квiтня 2011 року . Загальний стаж керiвної роботи 12 рокiв. Посад на iнших пiдприємтсвах Директор не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб не було. Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за виключно тих, якi вiднесенi до виключної крмпетенцiї зборiв учасникiв. Директор пiдзвiтний зборам учасникiв i органiзовує виконання його рiшень. Директор зобов'язаний: - дiяти вiд iменi Товариства у межах, передбачених чинним законодавством i Статутом товариства; - вiдповiдати за дотримання Статуту i внутрiшнiх документiв, що регламентують роботу Товариства; - вiдповiдати за дотримання прав учасникiв i членiв трудового колективу, визначених Статутом i iншими внутрiшнiми документами Товариства; - спирияти успiшнiй дiяльностi Товариства; - вiдповiдати за дотримання комерцiйної таємницi щодо дiяльностi Товариства i нести вiдповiдальнiсть за її розголошення; - виконувати дiї по управлiнню справами Товариства виключно в межах повноважень, наданих Статутом.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аносова Iрина Вiкторiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 453703 30.12.1996 Iндустiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження**
1971
5) Освіта**
Вища
6) Стаж роботи (років)**
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 2005 року по березень 2006 року займала посаду Головний бухгалтер - КУП "Днiпродорсервiс"
8) Опис
Загальний стаж керiвної роботи 13 рокiв. Займає посаду з моменту заснування. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб не було. Головний бухгалтер Товариства адмiнiстративно пiдпорядкований директору. Головний бухгалтер товариства: - органiзовує та контролює роботу свого вiддiлу; - виконує роботу з ведення бухгалтерського облiку майна, зобов'язань та iн.; - приймає участь у розробцi та здiйсненнi заходiв з дотримання фiнансової дисцiплiни та рацiональному використаннi ресурсiв; - здiйснює прийом та контроль первинної документацiї по вiдповiдним напрямкам бухгалтерського облiку; В данний час займає посаду головного бухгалтера ТОВ "ФБЦ"Созидатель" за сумiсництвом
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. НайменуванняПублiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ30370711
4. Місцезнаходження 04071 м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностісерiя АЕ, № 271467
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа03.03.2015
7. Міжміський код та телефон/факс(044)591-04-04
8. Вид діяльностіНадання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї
9. ОписПiдприємство користується послугами депозитарiю на умовах укладеного договору. Депозитарною установою не користуємося

2. Відомості про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати проценітв Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27.04.2006179/2/06ЦільовіДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку30.40600590Бездокументарнi iменнi18257936.000.00000.0016.07.2009
ОписОблiгацiї серiї G. Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу даної серiї в повному обсязi спрямованi на фiнансування робiт з будiвництва житлового будинку розташованого за адресою: м. Днiпропетровськ, в районi вул. Космiчної та вул. Мандрикiвської (друга черга). Облiгацiї не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Спосiб розмiщення - вiдкритий. На фондовому ринку купiвля - продаж цiнних паперiв не здiйснювалася. Додаткової емiсiї не було. Дострокового погашення не було.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
Зобов'язання за цінними паперамиХ18258.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х18258.00ХХ
зобов'язання за цiльовими облiгацiями19.05.200618258.000.00016.07.2009
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ0.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язанняХ27.00ХХ
Усього зобов'язаньХ18285.00ХХ
ОписТовариство кредитiв не брало. Фiнансова допомога на зворотнiй основi Пiдприємству не надавалась.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 33771359
Територія за КОАТУУ 12101
Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА за КВЕД 68.10
Середня кількість працівників 4
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 49000 м. Днiпро пр. Карла Маркса, буд. 89, т.(056)370-38-15
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "30" червня 2017 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000----
первісна вартість1001----
накопичена амортизація1002----
Незавершені капітальні інвестиції1005----
Основні засоби101028962852
первісна вартість101131653165
знос1012269313
Інвестиційна нерухомість1015----
Довгострокові біологічні активи1020----
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030----
інші фінансові інвестиції103544
Довгострокова дебіторська заборгованість1040----
Відстрочені податкові активи1045----
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I109529002856
II. Оборотні активи
Запаси
1100----
Поточні біологічні активи1110----
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125568--
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130----
з бюджетом1135556234
у тому числі з податку на прибуток1136----
Інша поточна дебіторська заборгованість115550435756
Поточні фінансові інвестиції11601132511325
Гроші та їх еквіваленти1165166257
Рахунки в банках1167166257
Витрати майбутніх періодів1170----
Інші оборотні активи1190----
Усього за розділом II11951765817572
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----
Баланс13002055820428


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
14004040
Капітал у дооцінках1405----
Додатковий капітал1410----
Резервний капітал141511
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142016512102
Неоплачений капітал1425----
Вилучений капітал1430----
Усього за розділом I149516922143
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
15002--
Довгострокові кредити банків1510----
Інші довгострокові зобов'язання1515----
Довгострокові забезпечення1520710
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521710
Цільове фінансування1525----
Усього за розділом II1595910
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600----
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
16101825818258
товари, роботи, послуги1615568--
розрахунками з бюджетом162019--
у тому числі з податку на прибуток1621----
розрахунками зі страхування162534
розрахунками з оплати праці1630913
Поточні забезпечення1660----
Доходи майбутніх періодів1665----
Інші поточні зобов'язання1690----
Усього за розділом IІІ16951885718275
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700----
Баланс19002055820428

Директор Стародубцева Галина Олександрiвна
Головний бухгалтер Аносова Iрина Вiкторiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 |07 |01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 33771359
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 року


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 20001018998
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(--)(392)
Валовий:  
     прибуток 
20901018606
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 2120----
Адміністративні витрати 2130(268)(309)
Витрати на збут2150(53)(46)
Інші операційні витрати 2180(246)(4)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190451247
     збиток  2195(--)(--)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 2220--28
Інші доходи 2240----
Фінансові витрати 2250(--)(--)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(--)(131)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290451144
збиток2295(--)(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300----
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350451144
     збиток 2355(--)(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465451144

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 3 4
Витрати на оплату праці 2505 113 95
Відрахування на соціальні заходи 2510 25 21
Амортизація 2515 44 44
Інші операційні витрати 2520 382 195
Разом 2550 567 359

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 -- --
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 ----
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -- --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ----
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Директор Стародубцева Галина Олександрiвна
Головний бухгалтер Аносова Iрина Вiкторiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 33771359
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2017 року


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500--------
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505--X--X
збільшення (зменшення) забезпечень3510--------
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць3515--------
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій3520--------
Зменшення (збільшення) оборотних активів3550--------
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань3560--------
Грошові кошти від операційної діяльності3570--------
Сплачений податок на прибуток3580X--X--
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195--------
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200--X--X
необоротних активів3205--X--X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215--X--X
дивідендів3220--X--X
Надходження від деривативів3225--X--X
Інші надходження3250--X--X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255X--X--
необоротних активів3260X--X--
Виплати за деривативами3270X--X--
Інші платежі3290X--X--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295--------
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300--X--X
Отримання позик3305--X--X
Інші надходження3340--X--X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345X--X--
Погашення позик3350X--X--
Сплату дивідендів3355X--X--
Інші платежі3390X--X--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395--------
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400--------
Залишок коштів на початок року3405--X--X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410--------
Залишок коштів на кінець року3415--------

Директор Стародубцева Галина Олександрiвна
Головний бухгалтер Аносова Iрина Вiкторiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "СОЗИДАТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 33771359
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2017 року


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року4000----------------
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року4095----------------
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100----------------
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295----------------
Залишок на кінець року4300----------------

Директор Стародубцева Галина Олександрiвна
Головний бухгалтер Аносова Iрина Вiкторiвна

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

Об'єкт розташований в районi вулицi Космiчної та вулицi Мандрикiвської(друга черга) мiста Днiпропетровська. Об'єкт введено до експлуатацiї.